Back to top

NOKIAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT LAPSIPERHEILLE

1. PÄIVÄHOITO Päivähoitovaihtoehtoja Nokialla ovat kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito, vuoropäiväkoti sekä yksityinen päivähoito.

2. NEUVOLAT
Äitiysneuvolan tavoitteena on turvata äidin, syntyvän lapsen ja koko perheen terveys ja hyvinvointi. Määräaikaistarkastusten ja yksilöllisesti sovittujen terveydenhoitajan ,- ja lääkärin vastaanotolla käyntien lisäksi neuvola tekee tarvittaessa yhteistyötä myös muiden toimijoiden kuten ravitsemusterapeutin, fysioterapeutin tai sosiaalityöntekijän kanssa.

Lastenneuvola seuraa alle kouluikäisten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä antaa valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet. Lastenneuvolan palveluita ovat vastaanottokäynnit, kotikäynnit ja puhelinneuvonta. Perheen tarpeiden mukaan neuvola tarjoaa mahdollisuuden lisäkäynteihin ja muihin tukipalveluihin.

Ehkäisyneuvolaan voi olla yhteydessä ehkäisyyn, lapsettomuusasioihin, seksuaaliterveyteen yms. liittyvissä asioissa.

Hyödyllisiä linkkejä raskausaikaan sekä lapsiperheille löytyy myös täältä.

3. KASVATUS -JA PERHENEUVONTA / KOULU-JA OPISKELUTERVEYDENHOITO
Perhekeskuksen työntekijät auttavat lapsiperheitä monin tavoin raskausajasta lapsen täysi-ikäisyyteen asti. Kaikki palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

PALVELUT NEUVOLAIKÄISILLE (alle kouluikäiset)
Neuvolan perheohjaus
Äitiys - ja neuvolapalveluihin kuuluu myös Neuvolan perheohjaus, mikä on lyhytkestoista, matalan kynnyksen palvelua neuvolaikäisten lasten vanhemmille.

Jos lapsen kehitykseen, omaan jaksamiseen tai parisuhteen pulmiin liittyvät asiat huolestuttaa, voi ottaa yhteyttä neuvolapsykologiin.

PALVELUT KOULUIKÄISILLE (alle 13-vuotiaat) sekä NUORILLE
Perheneuvola
Kouluikäisten (alle 13-vuotiaiden) lasten osalta voi olla yhteydessä perheneuvolaan. Perheneuvola tekee psykologisia tutkimuksia ja terapiatyötä sekä tarjoaa ohjausta muun muassa silloin, kun perheessä on kriisi- tai erotilanne ja kun lapsen käyttäytymisessä tai vanhemmuudessa on haasteita.
Koulukuraattorit ja koulupsykologit
Koulupolulla lapsen asioissa oppilashuollon työntekijät, eli koulukuraattorit ja -psykologit auttavat lapsen oppimiseen, koulunkäyntiin ja kehitykseen liittyvien haasteiden tai vaikeiden kokemusten, kuten kiusaamisen kanssa.

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri
Perusterveydenhuollosta vastaavat kouluterveydenhoitaja sekä koululääkäri. Jatko-opiskeluissa apuna ja tukena on opiskeluterveydenhuolto.

Nuoristotiimi
Nuorisotiimi tarjoaa ohjausta ja neuvontaa, terapeuttisia keskustelu-ja tukikäyntejä sekä psykologisia tutkimuksia 13-18-vuotiaille nuorille ja heidän vanhemmilleen. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi psyykkisiin vaikeuksiin, elämänkriiseihin tai kasvun ja kehityksen pulmiin.

PALVELUT LAPSILLE, NUORILLE JA AIKUISILLE:
Puheterapeutti
Perhekeskuksen puheterapeutit auttavat puheen ja kielen kehitykseen liittyvissä asioissa niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin. Puheterapeutin puoleen voi kääntyä muun muassa äännevirheiden ja epäselvän puheen, viivästyneen kielen kehityksen tai muiden puheen erityisvaikeuksien vuoksi.

Perhekeskuksen palveluihin voidaan ohjautua myös päiväkodin, neuvolan tai koulun henkilökunnan lähetteellä. Jos jokin omaan perheeseen tai läheiseen liittyvä asia huolettaa, kannattaa ottaa yhteyttä.
Tarkempia tietoja Perhekeskuksen palveluista löydät täältä.

4. LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Pyydä apua -nappi Myös tätä kautta voi pyytää apua. Nokian kaupungin lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijä ottaa puhelimitse yhteyttä 1-3 arkipäivän kuluessa.

Lapsiperheiden sosiaalityö ja palvelutarpeen arviointi
Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden työntekijät kartoittavat perheen kokonaistilannetta ja arvioivat palveluiden tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden lapsen kanssa työskentelevien henkilöiden kanssa asiakkaan suostumuksella. Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tarvittavaa apua lapsiperheiden sosiaalipalveluista.

Perhetyö
Perhetyön sosiaaliohjaaja tai perhetyöntekijä auttaa lapsiperheitä, kun perhe tarvitsee tukea kodin pelisäännöistä sopimisessa, vanhempi tuntee itsensä väsyneeksi tai neuvottomaksi tai lapsella on koulunkäyntivaikeuksia. Perhetyö on lyhytkestoista ja maksutonta, perheen kotona tapahtuvaa ohjausta ja neuvontaa.

Lapsiperheiden kotipalvelu
Kotipalvelulla edistetään lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Tavoitteena on kotipalvelun avulla vahvistaa perheen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä ohjauksen, neuvonnan ja yhdessä tekemisen kautta. Lapsiperheiden kotipalvelun kotikäynneillä perhetyöntekijä auttaa lastenhoidossa ja kotitöissä sekä keskustelee vanhemmuuteen liittyvistä asioista. Tämä palvelu on maksullinen.
Lapsiperheiden tukena ovat myös seuraavat palvelut: Tukiperhe-ja tukihenkilötoiminta, Perheoikeudelliset palvelut, Lastensuojelu sekä Vihnukselan lastenkoti

Lisätietoa lapsiperheiden sosiaalipalveluista Nokialla löydät täältä.

5. MUITA PALVELUITA: Mielenterveys-ja päihdepalvelut (aikuisväestölle)

Tämä koonti on tehty yhteistyössä Nokian kaupungin sosiaali-ja terveyspalveluiden kanssa. Lähdetietoa on kerätty Nokian kaupungin www-sivuilta sekä esitteestä: Nokian Kaupunki Sosiaali-ja terveyspalvelut lapsiperheille

Nokian Perhepalvelut on myös Facebookissa!